Jewelry
 نحوه سفارش

برای سفارش کالا میتوانید به آدرس
Jewelry.mmff@yahoo.com
 
ایمیل بزنید.
 
اطلاعات زیر را در ایمیل خود درج نمایید:
 
۱.کد یا عکس کار مورد نظر
 
۲.نام و نام خانوادگی
 
۳.آدرس دقیق
 
۴.کدپستی
 
۵.شماره تماس
 
توجه: در صورت تمایل برای تهیه دستبند اندازه مچ دست را نیز درج کنید در غیر اینصورت دستبند در سایز نرمال به اضافه زنجیر برای تغییر سایز ارسال می شود.
 
نحوه ارسال:
 
اگر کالای مورد نظر موجود باشد به شما ایمیل زده می شود و پس از واریز پول به کارت و اعلام کدپیگیری از طرف خریدار کالای مورد نظر ارسال می شود.
 
توجه: هزینه ارسال به عهده خریدار محترم می باشد.
 
برای خرید بیش از ۶۰۰۰۰تومان ارسال رایگان می باشد.
برچسب‌ها: نحوه سفارش
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۱ فروردین۱۳۹۲  |
 
۱- کدام یک از گزینه های زیر بیان گر دقت دریک اندازه گیری نیست؟

۱) RSD

 ۲) مقدار میانگین

۳) واریانس

۴) گستره

 

۲- کدام گزینه صحیح است؟

۱) توزیع نرمال حول مقدار میانگین ناشی از خطاهای معین است.

۲) آزمونQ برای تشخیص وجود خطای معین در اندازه گیری است.

۳) با تغییر اندازه نمونه می توان به وجود خطای معین متناسب ی برد.

۴) روش هایی که از حساسیت بالایی برخوردارند نیازی به کالیبراسیون ندارند.

 

۳- کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) اثر الکترولیت بر ثابت های تعادل در محلول همیشه به نوع الکترولیت بستگی دارد.

۲) مقدار ثابت تعادل غلظتی وابسته به قدرت یونی محلول می باشد.

۳) مقدار ثابت تعادل ترمودینامیکی مستقل از قدرت یونی محلول می باشد.

۴) موارد ۲و۳

 

۴- از مخلوط اسیداستیک و هیدروکلریک اسید کدام گزینه صحیح نیست؟

۱) ثابت تفکیک اسیداستیک در این محلول کمتر از اسیداستیک خالص است.

۲) درجه تفکیک اسیداستیک در این محلول کمتر از اسیداستیک خالص است.

۳) درجه تفکیک هیدروکلریک اسید در این محلول برابر هیدروکلریک اسید خالص است.

۴) موارد ۱و۲

 

۵- کدام گزینه صحیح است؟

۱) قدرت اسیدی ، هیدروکلریک اسید و اسیدسولفوریک در اسیداستیک یکسان است.

۲) قدرت اسیدی ، هیدروکلریک اسید و اسیدسولفوریک در اتیلن دی آمین یکسان است.

۳) قدرت اسیدی ، هیدروکلریک اسید و فرمیک اسید در اتیلن دی آمین یکسان است.

۴) قدرت اسیدی ، هیدروکلریک اسید و فرمیک اسید در اسیداستیک یکسان است.

 

۶- کدام گزینه صحیح است؟

 ۱) افزایش دما باعث افزایش جنب و جوش رسوب گردیده و رسوب های ریزتر تشکیل می شوند.

۲) افزایش کند واکنشگر در واکنش های رسوبی فرصت مناسبی برای تشکیل رسوب درشت را نداده و رسوب ریزتر می شوند.

۳) رسوب گیری در محلول های همراه با الکترولیت بی اثر باعث درشت تر شدن رسوب می شود.

۴) در محلول های رقیق تر سرعت رشد هسته کمتر از هسته زایی است.

 

۷- لیگاند کمکی و pH در تیتراسیون کمپلکسومتری در کدام ناحیه از اکی والان اثر قابل توجهی دارند؟

۱) هر دو قبل از اکی والان اثر دارند.

۲) لیگاند کمکی قبل و pH بعد از اکی والان اثر دارد.

۳) لیگاند کمکی بعد و pH قبل از اکی والان اثر دارد.

۴) هر دو بعد از اکی والان اثر دارند.

 

۸- کدام یک از ویژگی های مطلوب شناساگر استفاده شده در تیتراسیون کمپلکسومتری که شامل EDTA است،نیست؟

۱) شناساگر باید یک باز لوئیس باشد.

۲) شناساگر باید خیلی محکم تر از EDTA به آنالیت فلزی بچسبد.

۳) واکنش کمپلکس شدن بین شناساگر و آنالیت فلزی باید برگشت ذیر باشد.

۴) فرم کمپلکس نشده شناساگر باید رنگ متفاوتی از کمپلکس فلز - شناساگر داشته باشد.

 

۹- کدام یک در رابطه با پلاریزاسیون جنبشی (اضافه ولتاژ سینتیکی) صحیح می باشد؟

۱) اگر مواد اولیه یا محصولات یونی باشد Eov بالا خواهد بود.

۲) اضافه ولتاژ وابسته به دما نمی باشد.

۳) هرچه دانسیته جریان بالاتر باشدEov کمتر است.

۴) فلزاتی مانندpt و pd اگر به عنوان الکترود استفاده شوندEov را پایین می آورند.

 

۱۰- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱) پتانسیل اتصال مایع، در فصل مشترک دو محلول با غلظت و خصوصیات متفاوت تشکیل می شود.

۲) از الکترود شناساگر فلزی نوع صفر (بی اثر) یا اکسید احیایی برای محلول هایی با گونه Ox یا Red غیرمحلول استفاده می شود.

۳) طبق قانون فیک عامل تحرک یونی نقشی در مقدار پتانسیل اتصال ندارد.

۴) پتانسیل اتصال فقط در یک جهت عمل می کند و موجب کاهش پتانسیل پیل گالوانی می شود.

 

۱۱- ولتامتری(پلاروگرافی) مجموعه ای از روش های الکتروشیمیایی است که در آن با ایجاد پتانسیل بین الکترود مرجع ....... و یک الکترود شناساگر ...... ، ....... حاصله را اندازه گیری می کنند.

۱) بزرگ-بزرگ ، اختلاف پتانسیل

۲) بزرگ-کوچک ، شدت جریان

۳) کوچک-بزرگ ، شدت جریان

۴)کوچک-کوچک ، شدت جریان

 

۱۲- ولتامتری چرخه ای برای تعیین  کدام یک از موارد زیر به کار نمی رود؟

۱) تعیین برگشت پذیر بدنواکنش

۲) تعیین مکانیسم واکنش

۳) تعیین تانسیل احیا یا اکسایش ترکیبات ناشناخته

۴) تعیین گونه های حدواسط

 

۱۳- کدام یک از روش های زیر برای لخته شدن رسوب های کلوئیدی مناسب نمی باشد؟

۱) افزایش دمای محلول

۲) افزایش یک الکترولیت بی اثر

۳) افزایش سرعت هم زدن محلول

۴) شستن توسط آب مقطر

 

 ۱۴- کدام گزینه درمورد پل نمکی صحیح است؟

۱) وظیفه ایجاد رسانندگی فلزی را دارد.

۲) از نمک های نامحلول در آب استفاده می گردد تا با قرارگرفتن در محلول های آبی از بین نرود.

۳) یون های مثبت آن به درون الکترود آند و یون های منفی آن به درون الکترود کاتد می روند.

۴) از نمک هایی استفاده می کنند که تحرک یونی آنیون و کاتیون آن به یکدیگر نزدیک باشد.

 

۱۵- پتانسیل اتصال مایع:

۱) به علت اختلاف تحرک یونی و اختلاف غلظت دو الکترولیت در تماس با یکدیگر به وجود می آید.

۲) در پیل های گالوانی علامت منفی و در پیل های الکترولیتی علامت مثبت دارد.

۳) باعبور جریان در مدار خارجی ایجاد می شود.

۴) در اثر استفاده از پل نمکی افزایش کمی دارد.

 

۱۶- کدام گزینه درمورد تیتراسیون های هدایت سنجی صحیح نمی باشد؟

۱) در این روش دیگر نیازی به شناساگر نمی باشد.

۲) امکان تیتراسیون مخلوط اسیدقوی و ضعیف وجود دارد.

۳) در محلول های با قدرت یونی زیاد که فالیت با غلظت تفاوت می کند نیز کاربرد دارد.

۴) تشخیص نقطه پایانی واکنش های غیرکمی هم وجود دارد.

 

۱۷- کدام گزینه درمورد روش های ولتامتری صحیح است؟

۱) جریان حد با بار یون رابطه مستقیم دارد.

۲) الکترود مقابل یک میکروالکترود می باشد تا پلاریزاسیون در آن رخ دهد.

۳) در پلاروگرافی محلول باید به آهستگی همزده شود.

۴) شدت جریان باقیمانده در پلاروگرافی ناشی از دو منبع است- ناخالصی ها و پلاریزاسیون سینتیکی

 

۱۸- کدام گزینه صحیح است؟

۱) در روش عریان سازی محلول باید ساکن بماند تا پلاریزاسیون رخ دهد.

۲) حساسیت بالای روش برهنه سازی به علت مرحله پیش تغلیظ است.

۳) روش عریان سازی سیستم دو الکترودی است.

۴) حساسیت روش پلاروگرافی تفاضلی بیشتر از برهنه سازی است.

 

 

 

 

|+| نوشته شده توسط در یکشنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۳  |
 

سعی کنید واسه ولن بیش از حد کار آماده نکنید چون اگه خدانکرده فروش نره رو دستمون میمونه تا سال دیگه همین موقع

ی سری کار واسه آقایون هم آماده کنید

قانون زمان ارسال عکس:(هرچه زودتر ارسال کنید بهتره-این زمانا حداکثر زمان برای ارساله)
کارای مخصوص ولن و بافتنی حداکثر تا 25دی ماه باید ارسال بشه
مگنت-تاج-سنجاق شینیون-شانه-تل-سنجاق سر-پاکت پول-کارت تبریک-حلقه در- حداکثر تا 30دی ماه باید ارسال بشه
بقیه موارد زیورالات-نقاشی رو شال و کفش و...-پتینه-نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم و...-چرم- حداکثر تا 5بهمن باید ارسال بشه
(بعد از 5بهمن قیمت کل کارای هرکسرو جمع میزنیم و حداکثر قیمت اعلام میشه تا بقیه هم تا اون قیمت کارآماده کنن و همه یک اندازه کار اراءه بدیم )
کار بافتنی حداکثر تا 25دی ماه قبول میکنیم(بعد از این تاریخ عملا فروش بافتنی به صفر میرسه-اگه بافتنی زیورآلات باشه بعدا هم اراءه میدیم اما بافتنی های دیگه مثل شال،کلاه،دستکش،... فقط پاییز و زمستان اراءه میشه )
کار مخصوص ولن حداکثر تا 25دی ماه قبول میکنیم(باید قبل از 19بهمن سفارش گرفته باشیم و 19بهمن پست کنیم)
بعد از 25 دی کارای ولن و بافتنی قبول نمیکنیم-تا مهتاب جان لوگو بزنه و مه سیما جان آپلود کنه میشه 30دی و از 1بهمن تبلیغات شروع میشه و باید اینکارارو قبل از 19بهمن بفروشیم
شنبه(19بهمن)دور هم جمع میشیم و بسته بندی میکنیم و یکشنبه صبح(ساعت کاری پست)میریم پست میکنیم-بعد از3تا4روز کاری دست مشتری میرسه (یکشنبه 20بهمن-دوشنبه 21بهمن-چهارشنبه 23بهمن-پنجشنبه 24بهمن)
اینطوری سروقت دست مشتری میرسه(22و25بهمن تعطیل عمومیه و پست کارنمیکنه)
البته سفارشای تهران همون 25بهمن با پیک ارسال میشه

لطفا رو عکس کد و قیمت نزنید(قیمتا بعدعید بالا میره و اگه قیمت رو عکس باشه نمیتونیم اینکاروکنیم-کدی که شمارو کار میزنید با کد گروه نمیخونه)
روعکس لوگو میخوره و اگه قرار باشه قیمت و کدروش باشه شلوغ میشه
عکس دسته جمعی نگیرید(حتی اگه از یک کار زیاد درست کرده باشید فقط از یکی عکس بگیرید و قیمت همون ی دونه رو بزنید)
لازم نیست از پشت کار و یا زوایای مختلف عکس بگیرید(از هرکار یک عکس و فقط از یک جهت کافیه)
دورعکس شلوغ نباشه
دوستان دیگه همه میدونید وقتی میگیم فقط از ی کار عکس بگیرید منظورمون این نیست که چیزی نمیتونه جفت باشه
گوشواره-سنجاق سر-سنجاق شینیون-دست کش و...میتونه جفت باشه
پاکت پول-حلقه دستمال -...میتونه 6تایی باشه
ولی عروسک و تاج و گردنبند و حلقه در و... فقط یکی

اگه کسی بخواد اشانتیون بده بقیه هم باید مثل اون شخص اشانتیون بدن -نمیشه بگیم ی کار اشانتیون داره و یکی نداره-جای اشانتیون قیمتارو آوردیم پایین
اشانتیون گروه ما قیمت پایین و ارسال رایگانه- جای اشانتیون که ممکنه اصلا به کار خریدارنیاد و ازش هم خوشش نیاد هزینه پست رو که خیلی بیشتر از اشانتیونه پرداخت میکنیم
کارگروهی من و تو هرکس نداره همه مثل هم عمل میکنیم-خب هزینه ای که اشانتیون اماده میکنی و ممکنه مشتری اصلا از اشانتیون خوشش نیا قیمت کارو پایین میاریم
لطفا دورعکس خلوت باشه و جای اشانتیون قیمتارو کاهش بدید
یادتون باشه تو هیچ سایت و وبلاگ و پیج و... نباید نمونه کار شما باشه
ما هرجور تبلیغی که فکرشو کنید واسه وبلاگمون داریم و فکرمیکنم 100تا کار انقدر زیاد باشه که نمونه دیگه ای نداشته باشید واسه جای دیگه

تقسیم بندی تبلیغات:
تراکت:تبلیغ نمایشگاه اول
ارسال پیام خصوصی:تبلیغ وبلاگ
ارسال نظر به وبلاگ های دیگر:تبلیغ وبلاگ
2تا پیج:تبلیغ طرح ولن
پیک برتر:تبلیغ شو

درنهایت همه تبلیغ وبلاگمونه چون با همه این روشها آدرس وبلاگ رو تبلیغ میکنیم-اما باید متوجه بشیم کدوم روش تبلیغ واسه کارمون مناسب تر
خواستم همه هم فکری کنیم و ی متن مناسب واسه تبلیغ پیداکنیم که هیچکس استقبال نکرد-از اول بهمن هرکس هرمتنی رو که دوست داره خودش استفاده کنه
اگه موافق باشید از اول بهمن امضا هممون آدرس وبلاگ باشه و لوگو گروه عکسمون؟

|+| نوشته شده توسط در یکشنبه ۲۱ دی۱۳۹۳  |
 
طرح ویژه ولن


کارای مخصوص ولن رو ی قسمت وبلاگ جدا داریم (مثل عروسک ولن-کارت تبریک- جعبه-...) و مشتری از بینشون انتخاب می کنه و ما تو جعبه می چینیم و ارسال می کنیم به مشتری(البته مشتری که واسش ارسال میکنیم کسی نیست که سفارش داده- به عشق مشتری ارسال میکنیم و مشتری هم با کدرهگیری پست میتونه مسیر رسیدن کادو به دست فردموردنظر رو دنبال کنه)

اینطوری چون هیچ قراری واسه ولن نداشتن طرف ناراحت میشه و بعد از اینکه کادو دستش میرسه کلی...

از گل خشک و شکلات(البته شکلات کیلویی طرح قلب میگیریم و با فویل قرمز میبندیم) و... برای تزئین استفاده می کنیم

واسه تخفیف ویژه ولن هزینه پست رو رایگان حساب کنیم(البته این طرح فقط واسه فروش از طریق وبلاگمونه)
واسه هدیه ویژه ولن هم ی نفر که خوشنویسی بلده رو کارت ی جمله عاشقانه از طرف مشتری مینویسه(متنشو خود مشتری سفارش میده


بهتره ی سری کار واسه آقایون هم درست کنیم
مثل کیف پول-کیف مدارک-شال-...
عروسک و شمع و شکلات و.. مخصوص دوست پسردختر یا نامزداست
فکرکنم افراد متاهل ترجیح میدن چیزی هدیه بدن که بشه استفاده کرد
اگه واسه هردوگروه کار آماده کنیم خب فروشمون بیشتر میشه
البته این نظرشخصیه منه

|+| نوشته شده توسط در شنبه ۱۷ اسفند۱۳۹۲  |
 گردنبند فیروزه و صدف
کد۱۹۵

قیمت: ۱۲۰۰۰تومان

 


برچسب‌ها: گردنبند, فیروزه, صدف
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۲۷ تیر۱۳۹۲  |
 گردنبند صدف و سنگ شکسته
کد۱۹۳

قیمت:۱۰۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گردنبند, صدف, سنگ شکسته, کریستال
|+| نوشته شده توسط در جمعه ۲۱ تیر۱۳۹۲  |
 دستبند پروانه جیر
کد۱۹۲

قیمت: هردستبند ۱۰۰۰۰تومان

کد۱-۱۹۲

 

کد۲-۱۹۲


برچسب‌ها: دستبند, جیر, پروانه, فیروزه
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۱۹ تیر۱۳۹۲  |
 دستبند چشم نظر
کد۱۸۹

قیمت: هر عدد۹۰۰۰تومان

کد۱-۱۸۹

 

کد۲-۱۸۹

 


برچسب‌ها: دستبند, چشم
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۱۳ تیر۱۳۹۲  |
 دستبند رز کوارتز
کد۱۸۶

دستبند:۱۱۰۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند, رزکوارتز
|+| نوشته شده توسط در جمعه ۷ تیر۱۳۹۲  |
 دستبند و پابند قفل
کد ۱۶۷

قیمت:

پابند:۷۰۰۰تومان

دستبند:۵۰۰۰تومان

 

 


برچسب‌ها: دستبند, پابند
|+| نوشته شده توسط در یکشنبه ۲۲ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 دستبند مارک
کد۱۶۳

قیمت: ۱۲۵۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 دستبند مروارید کریستال اتریشی
کد۱۶۲

قیمت:۹۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: دستبند, مروارید, کریستال اتریشی
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه ۱۰ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 گردنبند بافت کریستال اتریشی
کد۱۶۱

قیمت: ۱۸۰۰۰


برچسب‌ها: گردنبند, کریستال اتریشی, منجوق, بافت
|+| نوشته شده توسط در دوشنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 گردنبند کریستال اتریشی و منجوق
کد۱۵۹

قیمت: ۱۱۰۰۰تومان

۱۵۹-۱

۱۵۹-۲


برچسب‌ها: گردنبند, کریستال اتریشی, منجوق
|+| نوشته شده توسط در شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 گردنبند بافت فیروزه آویز
کد۱۵۷

قیمت:۲۱۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گردنبند, فیروزه
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۵ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 دستبند سنگ شکسته

کد۱۵۵

قیمت: هر عدد ۱۲۰۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند, سنگ شکسته
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه ۳ اردیبهشت۱۳۹۲  |
 گوشواره فیروزه تا به تا
کد۱۵۲

قیمت: ۷۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گوشواره, فیروزه, تا به تا
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۲۹ فروردین۱۳۹۲  |
 دستبند سنگ شکسته سه رنگ
کد۱۵۱

قیمت: ۹۵۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند, سنگ شکسته
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۲۸ فروردین۱۳۹۲  |
 نیم ست مروارید آبی
کد۱۵۰

قیمت:

گوشواره۶۰۰۰تومان

دستبند۹۰۰۰تومان

گردنبند۱۴۰۰۰تومان

نیم ست۲۸۰۰۰تومان


برچسب‌ها: نیم ست, مروارید
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۲  |
 آویز جیر
کد ۱۴۸

قیمت: ۷۰۰۰تومان

۱-۱۴۸

۲-۱۴۸


برچسب‌ها: آویز, جیر
|+| نوشته شده توسط در یکشنبه ۲۵ فروردین۱۳۹۲  |
 گوشواره زنگوله
کد ۱۴۷

قیمت: ۶۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گوشواره, کریستال اتریشی, زنگوله
|+| نوشته شده توسط در شنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۲  |
 گوشواره قلب و ستاره تابه تا
کد ۱۴۶

قیمت: ۶۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گوشواره, کریستال اتریشی, قلب, تا به تا, ستاره
|+| نوشته شده توسط در جمعه ۲۳ فروردین۱۳۹۲  |
 گوشواره کریستالی
کد ۱۴۵

قیمت: ۵۵۰۰تومان


برچسب‌ها: گوشواره, کریستال اتریشی
|+| نوشته شده توسط در پنجشنبه ۲۲ فروردین۱۳۹۲  |
 گوشواره جغدتابه تا
کد ۱۴۴

قیمت: ۶۰۰۰تومان


برچسب‌ها: گوشواره, جغد, تا به تا, کریستال اتریشی
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۲۱ فروردین۱۳۹۲  |
 دستبند مروارید نقره ای
کد۱۳۷

قیمت:۱۳۰۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند, مروارید
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۱۴ فروردین۱۳۹۲  |
 دستبند مروارید طلایی
کد۱۳۶

قیمت:۱۲۰۰۰تومان


برچسب‌ها: دستبند, مروارید
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه ۱۳ فروردین۱۳۹۲  |
 گردنبند سنگ شکسته دوتایی دلربا
کد ۱۳۳

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان


برچسب‌ها: گردنبند, سنگ شکسته, دلربا
|+| نوشته شده توسط در شنبه ۱۰ فروردین۱۳۹۲  |
 آویز کیف سبز
کد۱۳۰

قیمت:۶۰۰۰تومان


برچسب‌ها: آویز, کریستال, سنگ شکسته
|+| نوشته شده توسط در چهارشنبه ۷ فروردین۱۳۹۲  |
 آویز چشم
کد۱۲۹

قیمت:۶۰۰۰تومان


برچسب‌ها: آویز, چشم
|+| نوشته شده توسط در سه شنبه ۶ فروردین۱۳۹۲  |
 دستبند سنگ شکسته کشی

کد۱۲۸

قیمت:هرعدد۶۰۰۰تومان

کد۱-۱۲۸

کد۲-۱۲۸

کد۳-۱۲۸

کد۴-۱۲۸


برچسب‌ها: دستبند, سنگ شکسته, فیروزه
|+| نوشته شده توسط در دوشنبه ۵ فروردین۱۳۹۲  |
 
 
 
بالا